07.03.2018

Съобщение

На 07.03.2018 година от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

28.02.2018

Съобщение

На 06.03.2018 година от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

05.11.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 05.11.2015 година от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

25.10.2015

Съобщение

ОИК БОБОВ ДОЛ обявява края на изборния ден в избирателните секции на територията на общината на 25.10.2015 година в 20:00ч.

21.10.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 21.10.2015 година от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

16.10.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 17.10.2015г. от 10:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

16.10.2015

Съобщение

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ,

УЧАСТВАЛИ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. БОБОВ ДОЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ В СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ НА 19.10.2015г. от 17:00ч. В ЗАЛАТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМ В ГРАД БОБОВ ДОЛ.

ПРИСЪСТВИЕТО НА НАЗНАЧЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

11.10.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 12.10.2015г. от 17:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК-Бобов дол.

10.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- БОБОВ ДОЛ

Тел: 0895 656165;  E-mail: [email protected]; 2670, гр. Бобов дол,  ул. „27-ми октомври” №2

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЯНЕТО НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НА ДРУГИ МЕСТА.

 

Във връзка с чл.183, от ИК – по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

         Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по- малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Агитационните материали за избори 2015г. се поставят съгласно Заповед № З-571/28.09.2015г. на кмета на Община Бобов дол инж. Кирил Станчев, а именно:

 • разлепването на агитационни материали да става на определените за целта табла на територията на общината. На сгради, огради и витрини, с разрешение на собственика или управителя на имота.
 • Забраняването на разлепването на агитационни материали на оградите и съоръженията общинска собственост, кметства, читалища, автобусни спирки и др.; разлепването на агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидата; забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Когато СИК установи нарушение на горе цитираната забрана, тя незабавно ги отстранява.

 

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7- дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.   

06.10.2015

Заявление за освобождаване от СИК

Уважаеми членове на СИК

на територията на Община Бобов дол

 

 

 

 

 

В случай , че желаете да бъдете освободени от състав на дадена СИК , следва да подадете заявление до ОИК Бобов дол, в което да посочите трите си имена, ЕГН, в какво качество сте назначени в дадена СИК, номера на СИК.

На основание Вашето заявление, ОИК ще се произнесе с решение за освобождаването Ви от състава на дадена СИК.

Образец за Ваше улеснение може да изтеглите от тук.

03.10.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК

До представителите

на партиите,коалициите от партии, местните коалиции и инициативни комитети,

участващи в изборите в община Бобов дол, насрочени на 25 октомври 2015г.

 

 

ОИК Бобов дол Ви разяснява и отговаря на често задаваните въпроси, свързани с регистрацията на застъпници и представители на съответните партии,коалициите от партии, местните коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите в община Бобов дол, насрочени на 25 октомври 2015г., като Ви обръща внимание на следните изисквания на Изборния кодекс:

 1. Общ брой на застъпници  ?

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 1. Кой може да бъде застъпник?

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 1. Може ли едно лице да е застъпник на две или повече кандидатски листи?

Не.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

4.Като застъпник обвързан ли съм с една избирателна секция в изборния ден?

В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 1. Какви са правомощията ми като застъпник?

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатитепред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

 1. Какъв е статутът на застъпника?

От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ пред ОИК?

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния денчрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

ВАЖНО!!!

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Ако ОИК откаже да регитрира лице като застъпник?

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

*Ако се провежда втори тур на избор на кмет?

Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 1. Представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет?

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 1. Как се подава информация за упълномощени представители?

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

ВАЖНО!!!

 

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

11.Как да разбера,че съм упълномощен като представител на партия?

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК.

 1. Ако се провежда втори тур на избор на кмет?

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си.

 

За повече информация следва да се запознаете с РЕШЕНИЕ № 2113-МИ София, 11.09.2015 на ЦИК.

01.10.2015

Съобщение

 

 

 

 

За  избирател с трайно увреждане, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение, в което гласува съгласно избирателния списък за гласуване, или в помещението на  определената по чл.10 от ИК секция от ОИК, е предвидена възможност да упражни правото си на глас чрез подвижна СИК. За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец в срок до 04 октомври 2015г.

Заявлението се подава до общинска администрация.

Образец на заявлението може да бъде изтеглен от тук.

01.10.2015

Съобщение

На 01.10.2015г. от 17:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК-Бобов дол.

26.09.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 27.09.2015г. от 10:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК-Бобов дол.

21.09.2015

Съобщение

На 21.09.2015 г от 12.30 ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

13.09.2015

Съобщение

На 14.09.2015 г от 18.30 ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

11.09.2015

Заседание на ОИК - Бобов дол

На 11.09.2015 г от 17.30 ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол.

10.09.2015

Съобщение

НА 10.09.2015 г. от 17.30 ще се проведе заседание на ОИК - Бобов дол

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 227 / 11.06.2019

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от ПП „ГЕРБ” съгласно справка на Информационно обслужване АД за класиране според преференциите от 27.10.2015 г.

 • № 226 / 07.06.2019

  относно: Постъпило писмо вх.№ 776/07.06.2019 г. от Председателя на Общински съвет Бобов дол, с което по компетентност е изпратено заявление от Десислава Емилова Александрова с ЕГН ********, вх.№94-Д-116/04.06.2019г. на Община Бобов дол, с което общинския съветник е подал оставка поради лични причини и заявява, че желае правомощията й като общински съветник в Общински съвет Бобов дол да бъдат прекратени.

 • № 225 / 07.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство с. Голям Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил.

всички решения