10.12.2019

Заседание на ОИК- Бобов дол от 18.00

26.11.2019

Заседание на ОИК- Бобов дол от 18.00

21.11.2019

Заседание на ОИК- Бобов дол от 18.00

13.11.2019

Заседание на ОИК- Бобов дол от 18.00

12.11.2019

Заседание на ОИК- Бобов дол от 18.00

03.11.2019

Съобщение

ОИК Бобов дол изразява своята благодарност на служителите на Общинска администрация Бобов дол и РУ на МВР в процеса на подготовка и организация на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Бобов дол

02.11.2019

Съобщение

ОИК Бобов дол уведомява избирателите и гражданите на Бобов дол, че могат да подават сигнали за нарушения в изборния ден на тел. 0893398125

02.11.2019

Утвърден образец на бюлетина

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК БОБОВ ДОЛ, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. - ВТОРИ ТУР НА 03 НОЕМВРИ 2019 Г.

кмет на община

кмет на кметство с. Мламолово

 

14.10.2019

Обучение на членовете на СИК/ПСИК в община Бобов дол

         Обучението на членовете на СИК/ПСИК в община Бобов дол за провеждане на изборите за общински съветници и кметовете на 27 октомври 2019 г. да се проведе на 21.10.2019 г. от 17:30 часа в залата на НЧ ”Миньор-2006”, кв. Миньор, ул. „Васил Коларов”.

         За присъствието на членовете на СИК/ПСИК ще се проведе регистрация по списък, само регистрираните членове ще получат допълнително възнаграждение за участието си в обучението.

         Очакваме Ви!

12.10.2019

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.ъобщение

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Бобов дол  брой СИК 24 до момента.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лицеКъм заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

 

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Бобов дол  брой СИК 24 до момента.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

08.10.2019

Образци на бюлетините за гласуване в община Бобов дол за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с протоколно решение на ЦИК и писмо постъпило в ОИК Бобов дол, Ви предлагаме да се запознаете с образците на бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Образец на бюлетина за избор на кмет на община 

Образец на бюлетина за избор на общински съветници

Образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Мламолово

Образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Големо село

01.10.2019

Условия за избор на членове на СИК

          ОИК Бобов дол, уведомява партиите и коалициите имащи право да предлагат членове на СИК в община Бобов дол за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., че при необходимост от смяна на техни представители в съответните избирателни комисии е необходимо да представят своевременно своите предложния в ОИК Бобов дол.

          Предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 91 от ИК.

          ОИК  Бобов дол напомня, че за членовете на СИК важат  изискванията на чл. 66 от ИК.

          Обръщаме се към представителите на партиите и коалициите с молба да преценят необходимостта от увеличаване на броя на резервните членове.

24.09.2019

Съобщение

         Общинската избирателна комисия гр. Бобов дол уведомява всички участници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. трябва да заявяват и кординират своите публични мероприятия по време на предизборната кампания на територията на община Бобов дол с Общинската администрация, а не с ОИК.

16.09.2019

Съобщение

На основание Решение № 943 – МИ от 02.09.2019г на ЦИК, ОИК Бобов дол уведомява, партите, коалициите и местните коалиции, регистрирани  за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и за кмет на Община Бобов дол на 27 октомври 2019г, че регистрирането на кандидатските листи в общинската избирателна комисия  се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в ОИК- Бобов дол.

Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа).

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Excel формат (изтегли долу на линка). За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община или кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК

 

09.09.2019

Съобщение

На основание Решение № 936 – МИ и Решение № 937 – МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Бобов дол обявява крайния срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и за кмет на Община Бобов дол на 27 октомври 2019г., е до 17: 00 часа на 16.09.2019г.

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 16.09.2019г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 118 / 26.11.2019

  относно: Упълномощаване на секретаря на ОИК Бобов дол Милети Орешарски за осъществяване процесуално представителство пред Административен съд Кюстендил по адм. дело №550/2019г. на Админстративен съд Кюстендил.

 • № 117 / 26.11.2019

  относно: Доклад и предприемане на действия, свързани с организиране на процеса на съхраняване на изборните книжа на ОИК Бобов дол от изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. и от проведения на 03.11.2019г. втори тур.

 • № 116 / 21.11.2019

  относно: Ангажиране на допълнителни доказателства, необходими по гр. дело №550/2019г. по описа на Административен съд Кюстендил и изискване на оригинални документи, имащи отношение по административното дело, съхранявани в ЦИК и Общинска администрация Бобов дол.

всички решения